Główna

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Złotowie powołaną Uchwałą Nr 1/99 Zarządu Powiatu w Złotowie z dnia 20 stycznia 1999 roku.
Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.
Przedmiotem działania PZD jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie:
1.Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
2.Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3. Pełnienie funkcji inwestora;
4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7. Koordynacja robót w pasie drogowym;
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
12. Wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17. Sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
18. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;