Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu


Złotów 25.11.2010 r.

Powiatowy Zarząd Dróg

77–400 Złotów

ul. Za Dworcem 3a

tel.(067) 2633484, fax 2633485

e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl

Data zamieszczenia w BZP: 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia: 382720-2010

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę produktów naftowych dla potrzeb

Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

3. Dopuszcza się składania oferty częściowej.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5. Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.

6. Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7. Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

9. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.

11. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: - cena 70 %

- upust 30%

12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 103 jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.

13. Termin składania ofert upływa dnia: 06.12.2010 r. o godz. 1000

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w :Powiatowym Zarządzie

Dróg ul. Za Dworcem 3a; 77-400 Złotów, pokój nr 104 (sekretariat)

Koperta powinna być podpisana: „Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie”

15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Zdzisław Dondajewski – st. specjalista ds. zaplecza technicznego, bhp i p.poż (067) 263 34 84.

16. Otwarcie ofert nastąpi w: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, pokój nr 105 w dniu 06.12.2010 r godz. 1005

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -[pdf]

2. Formularz oferty -załącznik nr 1

- dla części I – [pdf]

- dla części II – [pdf]

3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2 – [pdf]

4.Oświadczenie – załącznik nr 3 – [pdf]

5. Projekt umowy – załącznik nr 4

- dla części I – [pdf]

- dla cześci II – [pdf]