Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu                                              Złotów, dnia 09.02.2011 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 84, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 19012-2011 z dnia 09.02.2011 r. 

1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6)złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty. 
 Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

2.    Termin realizacji zamówienia, tj. od pierwszego dnia po podpisaniu umowy do 15 listopada  2011r.
3.    Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
4.    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
5.    Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
6.    Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.    Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8.    Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
9.    Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10.    Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.
11.    Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena  - 100%
12.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 103, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
13.    Termin składania ofert upływa dnia: 18.02.2011 r. o godz. 10:00 
14.    Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dariusz Kurcin – kierownik działu Budowy, Nadzoru i Zamówień Publicznych, telefon  (067)2633484,85
15.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 105 w dniu 18.02.2011 r., godz. 10:05 

 Do pobrania:
1. SIWZ
2. Formularz oferty - załącznik nr 1
3. Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2
4.  Projekt umowy - załącznik nr 3