Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dnia 21.02.2011 r.


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

INRECO EMULSJA Sp. z o.o.
Marcelin 19
78-422 Gwda Wielka

Cena brutto wybranej oferty za sprzedaż 1 tony emulsji łącznie z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem w cenie jednostkowej dostawy każdorazowej  w ilości 5 Mg wynosi brutto: 1.660,50 zł
Słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt zł, 50/100

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.
Wpłynęła jedna oferta.

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. Jednakże zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć przed upływem w/w terminów gdyż w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.