Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu


Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 84, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Nr ogłoszenia 140794-2011 z dnia 02.06.2011 r. 


1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Sprzedaż i dostarczenie na plac Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie elementów betonowych”
2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
6) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty. 
 Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

3. Termin realizacji zamówienia, tj. od pierwszego dnia po podpisaniu umowy do 30 czerwca 2011r.
4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
6. Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
7. Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11.Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.
12.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena  - 100%
13.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 103, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
14.Termin składania ofert upływa dnia: 10.06.2011 r. o godz. 10:00   
15.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: „Sprzedaż i dostarczenie na plac Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie elementów betonowych”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dariusz Kurcin – kierownik działu Budowy, Nadzoru i Zamówień Publicznych, telefon  (067)2633484,85
16.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 105 w dniu 10.06.2011 r., godz. 10:05  

Załączniki:
1. SWIZ
2. Formularz oferty -załącznik 1
3. Tabela elementów – załącznik 2
4. Oświadczenie oferenta – załącznik 3
5. Umowa – załącznik 4