Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Złotów, dnia 14.06.2011 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzedaż i dostarczenie na plac Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie elementów betonowych” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak Ul. Za Dworcem 7 77-400 Złotów Cena brutto wybranej oferty wynosi brutto: 122 600,25 zł Słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych 25/100 groszy Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt. Wpłynęły 3 oferty: Oferta nr 1 – 137 458,65 zł brutto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 65/100 groszy) BRUKLAND Spółka Jawna M. i D. Ruszlewscy 05-220 Zielonka, ul. Marecka 48 Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 89,19 pkt Oferta nr 2 – 125 214,00 brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych dwieście czternaście złotych 00/100 groszy) Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych “TERRAZZO” mgr inż. Jacek Kulupa Kąkolewice Dz. Nr 60 Oddział Budzyń Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 97,91 pkt Oferta nr 3 – 122 600,25 brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych 25/100 groszy) Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak Ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt Wybrana została oferta nr 3 z powodu najkorzystniejszej ceny.