Przetargi

Og這szenie o zam闚ieniu


OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU


Numer og這szenia w BZP: 354300-2011;    data zamieszczenia: 27.10.2011r.

Zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych na terenie powiatu z這towskiego w sezonie zimowym 2011/2012


Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.
Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, woj. wielkopolskie, Telefon: 0-67 263 3483 ; fax. 0-67 263-3485

Adres strony internetowej zamawiaj鉍ego: www.pzd-zlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego:

Zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych na terenie powiatu z這towskiego w sezonie zimowym 2011/2012

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zam闚ienia:
Przedmiotem zam闚ienia jest Zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych na terenie powiatu z這towskiego w sezonie zimowym 2011/2012, kt鏎e podzielone zosta這 na 4 czci:

CZ I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych na terenie Gminy Jastrowie
Zadanie polega na u篡ciu w豉snych materia堯w i sprz皻闚 niezb璠nych do zimowego utrzymania wraz z kompleksow obs逝g.
    minimalne wymagania sprz皻owe:
-    jeden samoch鏚 o 豉downoci min. 8 ton jako nonik do piaskarki typu P-1 o 章cznym ci篹arze z 豉dunkiem mieszanki piaskowo solnej 5 ton  oraz p逝gu odnie積ego lemieszowego jednostronnego typu redniego.
-    jeden samoch鏚 o 豉downoci min. 8 ton jako noniki do p逝gu odnie積ego lemieszowego jednostronnego typu redniego.

    gruntowne zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych:
-    odnie瘸nie - zgarnianie niegu z jezdni i pobocza drogi przy pomocy p逝g闚 odnie積ych lemieszowych jednostronnych typu redniego;
-    likwidacja liskoci - rozsypywanie na jezdni drogi materia堯w uszorstniaj鉍ych lub rodk闚 chemicznych (mieszaniny piasku               i soli) przy pomocy piaskarki, dla potrzeb zapobie瞠nia wyst雷ienia zjawiska liskoci zimowej, os豉bienia skutk闚 tego zjawiska lub jego ca趾owitego zlikwidowania;


CZ II. Kompleksowe zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych na terenie Gminy Krajenka

Zadanie polega na u篡ciu w豉snych materia堯w i sprz皻闚 niezb璠nych do zimowego utrzymania wraz z kompleksow obs逝g.
    minimalne wymagania sprz皻owe:
-    dwa samochody o 豉downoci min. 8 ton jako noniki do piaskarek oraz p逝g闚.
-    dwie piaskarki typu P-1 o 章cznym ci篹arze z 豉dunkiem mieszanki piaskowo solnej 5 ton  
-    dwa p逝gi odnie積e lemieszowe jednostronne typu redniego

    gruntowne zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych:
-    odnie瘸nie - zgarnianie niegu z jezdni i pobocza drogi przy pomocy p逝g闚 odnie積ych lemieszowych jednostronnych typu redniego;
-    likwidacja liskoci - rozsypywanie na jezdni drogi materia堯w uszorstniaj鉍ych lub rodk闚 chemicznych (mieszaniny piasku                 i soli) przy pomocy piaskarki, dla potrzeb zapobie瞠nia wyst雷ienia zjawiska liskoci zimowej, os豉bienia skutk闚 tego zjawiska lub jego ca趾owitego zlikwidowania;

CZ III. Us逝gi transportowe i sprz皻owe przy zimowym utrzymaniu dr鏬 na terenie Gminy Okonek

    minimalne wymagania sprz皻owe:
-    jedna 豉dowarka do za豉dunku mieszanki piaskowo solnej na piaskarki
-    jeden samoch鏚 o 豉downoci min. 8 ton jako nonik do piaskarki typu P-1 o 章cznym ci篹arze z 豉dunkiem mieszanki piaskowo solnej 5 ton oraz do p逝gu odnie積ego lemieszowego jednostronnego typu redniego.

    gruntowne zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych:
-    odnie瘸nie - zgarnianie niegu z jezdni i pobocza drogi przy pomocy p逝g闚 odnie積ych lemieszowych jednostronnych typu redniego;
-    likwidacja liskoci - rozsypywanie na jezdni drogi materia堯w uszorstniaj鉍ych lub rodk闚 chemicznych (mieszaniny piasku               i soli) przy pomocy piaskarki, dla potrzeb zapobie瞠nia wyst雷ienia zjawiska liskoci zimowej, os豉bienia skutk闚 tego zjawiska lub jego ca趾owitego zlikwidowania;


CZ IV. Kompleksowe zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych na terenie Gminy Zakrzewo, Lipka

Zadanie polega na u篡ciu w豉snych materia堯w i sprz皻闚 niezb璠nych do zimowego utrzymania wraz z kompleksow obs逝g.
    minimalne wymagania sprz皻owe:
-    jeden samoch鏚 o 豉downoci min. 8 ton jako nonik do piaskarki typu P-1 o 章cznym ci篹arze z 豉dunkiem mieszanki piaskowo solnej 5 ton  oraz p逝gu odnie積ego lemieszowego jednostronnego typu redniego.
-    jeden samoch鏚 o 豉downoci min. 8 ton jako noniki do p逝gu odnie積ego lemieszowego jednostronnego typu redniego.

    gruntowne zimowe utrzymanie dr鏬 powiatowych:
-    odnie瘸nie - zgarnianie niegu z jezdni i pobocza drogi przy pomocy p逝g闚 odnie積ych lemieszowych jednostronnych typu redniego;
-    likwidacja liskoci - rozsypywanie na jezdni drogi materia堯w uszorstniaj鉍ych lub rodk闚 chemicznych (mieszaniny piasku               i soli) przy pomocy piaskarki, dla potrzeb zapobie瞠nia wyst雷ienia zjawiska liskoci zimowej, os豉bienia skutk闚 tego zjawiska lub jego ca趾owitego zlikwidowania;


II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj鉍ych: nie.
II.1.5) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV):
90.63.00.00-2 us逝gi usuwania oblodze
90.62.00.00-9 - us逝gi odnie瘸nia

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty czciowej: tak.
Liczba czci:4

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zawarcie umowy ramowej: nie.

II.1.9) Czy dopuszcza si ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zako鎍zenie: do dnia 31.03.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Zamawiaj鉍y nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dzia豉lnoci lub czynnoci, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi頊ek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku - Na podstawie owiadczenia wykonawcy.

III.3.2) Wiedza i dowiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku -Na podstawie owiadczenia wykonawcy i wykazu wykonanych us逝g.

III.3.3) Potencja techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku - Na podstawie owiadczenia wykonawcy i wykazu posiadanego sprz皻u.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku - Na podstawie owiadczenia wykonawcy i  wykazu os鏏 i podmiot闚, kt鏎e b璠 wykonywa zam闚ienie lub b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezb璠nymi do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakres wykonywanych przez nich czynnoci. Do wykazu nale篡 do章czy kopie uprawnie potwierdzaj鉍ych kwalifikacje niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia (prawo jazdy kat C, ubezpieczenie OC pojazdu).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku - Na podstawie owiadczenia wykonawcy i polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj鉍ego, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa            w art. 22 ust. 1 ustawy,  nale篡 przed這篡:
a) Owiadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu za章cznik nr 3  do SIWZ

b) polis lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj鉍y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci gospodarczej

c) wykaz os鏏 i podmiot闚, kt鏎e b璠 wykonywa zam闚ienie lub b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezb璠nymi do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakres wykonywanych przez nich czynnoci . Do wykazu nale篡 do章czy kopie uprawnie potwierdzaj鉍ych kwalifikacje niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia (prawo jazdy kat C, ubezpieczenie OC pojazdu)-  za章cznik nr 6 do SIWZ

d) wykaz wykonanych us逝g za章cznik nr 5 do SIWZ
e) wykaz posiadanego sprz皻u za章cznik nr 2 do SIWZIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
a) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia za章cznik nr 3 do SIWZ.

b) Aktualny odpis z w豉ciwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do os鏏 fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy- za章cznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca powo逝j鉍y si przy wykazywaniu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na potencja innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji czci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty  dotycz鉍e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy , okrelonym w pkt. III.4.2.

III.6. Inne dokumenty:
a) ofert na formularzu ofertowym za章cznik nr 1 do SIWZ (UWAGA! R騜ny dla ka盥ej czci zam闚ienia).

b) zaparafowany projekt umowy- za章cznik nr 4 do SIWZ (UWAGA! R騜ny dla ka盥ej czci zam闚ienia).


III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo ubiegania si o zam闚ienie publiczne tylko dla wykonawc闚, u kt鏎ych ponad 50 % pracownik闚 stanowi osoby niepe軟osprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunk闚 zmian- Zamawiaj鉍y przewiduje mo磧iwo wprowadzenia zmian postanowie zawartej umowy w stosunku                  do treci oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
a) Termin realizacji zam闚ienia mo瞠 ulec zmianie w sytuacji :
- wyst雷ienia okolicznoci si造 wy窺zej - jako si喚 wy窺z nale篡 rozumie zdarzenia niezale積e od 瘸dnej ze Stron, zewn皻rzne, niemo磧iwe do zapobie瞠nia, kt鏎e nast雷i這            po dniu wejcia w 篡cie umowy, w szczeg鏊noci: wojny, akty terroryzmu, kl瘰ki 篡wio這we, strajki oraz akty w豉dzy i administracji publicznej;
b) Inne mo磧iwe zmiany w postanowieniach umowy:
-  zmiany os鏏 wymienionych w umowie po stronie kt鏎ejkolwiek ze stron
- zmiany podwykonawc闚 w zakresie okrelonym w ofercie lub wprowadzenie nowych                   z zastrze瞠niem, i nie mog oni realizowa czci zam闚ienia przewidzianej do wy章cznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrze瞠nie zosta這 dokonane przez Zamawiaj鉍ego             w SIWZ);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: http://www.pzd-zlotow.pl

Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, I pi皻ro, sekretariat

IV.4.4) Termin sk豉dania ofert: 07.11.2011 r., godzina 10:00,
miejsce: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, I pi皻ro, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi頊ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

ZAㄔCZNIKI DO POBRANIA:

1. SWIZ
2. Formularz oferty dla cz.I
3. Formularz oferty dla cz.II
4. Formularz oferty dla cz.III
5. Formularz oferty dla cz.IV
6. Wykaz posiadanego sprz皻u -zal. nr 2
7. Owiadczenie- zal. nr 3 do SIWZ
8. Projekt umowy dla cz.I - zal. nr 4
9. Projekt umowy dla cz.II - zal. nr 4
10.Projekt umowy dla cz.III - zal. nr 4
11.Projekt umowy dla cz.IV - zal. nr 4
12.Wykaz us逝g - zal. nr 5
13.Wykaz os鏏 i przedmiot闚 - za. nr 6