Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                 Złotów, dn.   04.01.2012r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg  w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybrano ofertę dla części I złożoną przez:
STACJA PALIW STALMACH S.J.
ul. Kolejowa 11
77-400 Złotów

dla części II
STACJA BENZYNOWA-GASTRONOMIA
Tadeusz Ostromecki
64-915 Jastrowie ul. Kruczkowskiego 18
III. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena” oraz „udzielony rabat przy zakupie 1 litra paliwa”

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:
Wpłynęła jedna oferta dla części I
1)    STACJA PALIW STELMACH S.J.
ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów
ocena w kryterium „cena” – 50,00 pkt
ocena w kryterium „udzielony rabat przy zakupie 1 litra paliwa” – 50,00 pkt
Ogółem – 100,00 pkt

Wpłynęła jedna oferta dla części II
1)    STACJA BENZYNOWA-GASTRONOMIA
Tadeusz Ostromecki
64-915 Jastrowie ul. Kruczkowskiego 18
ocena w kryterium „cena” – 50,00 pkt
ocena w kryterium „udzielony rabat przy zakupie 1 litra paliwa” – 50,00 pkt
Ogółem – 100,00 pkt

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć, zgodnie z art. 94 ust 2 pkt  1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.