Przetargi

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce - Jastrowie w miejscowości Nadarzyce


                                              Złotów 12.07.2010 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 84, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 204094 - 2010 z dnia 12.07.2010 r.

1.  Powiat Złotowski ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce - Jastrowie w miejscowości Nadarzyce

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6)udzielą pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 3 lat, od daty odbioru końcowego;
7) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.  

Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

2.    Miejsce realizacji: droga powiatowa nr 1013P
3.    Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2010 r.
4.    Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
5.    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
6.    Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
7.    Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8.    Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9.    Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
10.     Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11.    Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.
12.    Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena  - 100%
13.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego I pietro, pokój 103 jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
14.    Termin składania ofert upływa dnia: 05.08.2010 r. o godz. 1000
15.    Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I pietro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce - Jastrowie w miejscowości Nadarzyce
16.    Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dariusz Kurcin – kierownik działu Budowy, Nadzoru i Zamówień Publicznych, telefon  (067)2633484,85
17.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a,77-400 Złotów, I piętro, pokój 104 w dniu 05.08.2010 r., godz. 1005

Lista załaczników:

1. SIWZ
2. Formularz ofertowy – załączniki nr 1.
3. Tabela elementów – załącznik nr 2.
4. Oświadczenia oferenta - załącznik nr 3.
5. Projekt umowy – załącznik nr 4.
6. Oświadczenie – załącznik nr 5.