Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu


                                              Złotów, dnia 29.02.2012 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 84, fax 263 34 85

e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
adres strony internetowej: www.pzd-zlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 60334-2012 z dnia 29.02.2012 r.  

1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC (K 1-65 z asfaltu drogowego D100/150*0,1 mm wg PN-EN 1426) samochodem o ładowności 5 Mg po uprzednim zgłoszeniu potrzeb przez Zamawiającego
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Złotowskiego.
Partie emulsji będą dostarczane do siedziby Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu pisemnego lub ustnego zgłoszenia zapotrzebowania.
Dostarczona emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą  PN-EN 13808:2010. Wykonawca może zamiast zaświadczeń wskazanych powyżej, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego obszaru gospodarczego.
Wykonawca poda koszt brutto sprzedaży 1 tony emulsji łącznie z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem w cenie jednostkowej dostawy każdorazowej w ilości 5 Mg.

Według oznaczenia CPV: 44.11.37.00-2  - materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.  
 Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.
4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VII pkt 1 i formie określonej w Części VI SIWZ:
1) Ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 1;
2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
a) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1, art. 24 ust.1, art. 24 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku nr 2;
b) dokument potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
c) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;
d) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
e)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
f) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub oświadczenie producenta potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne itp. dopuszczające stosowanie w drogownictwie materiału objętego przetargiem).
3) Zaakceptowany, parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.


5. Termin realizacji zamówienia, tj. od pierwszego dnia po podpisaniu umowy do 15 listopada  2012r.
6. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
7. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
8. Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
9. Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
10.     Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11.     Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
12.     Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13.     Termin związania z ofertą: 30 dni.
14.     Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena  - 100%
15.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 103, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
16.     Termin składania ofert upływa dnia: 15.03.2012 r. o godz. 10:00  
17.     Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dariusz Kurcin – kierownik działu Budowy, Nadzoru i Zamówień Publicznych, telefon  (067)2633484,85
18.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie,
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 105 w dniu 15.03.2012 r., godz. 10:05   

ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ (pdf)
2. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ
3. Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ
4. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ