Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania


Złotów, dn. 27.09.2012Informacja o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia


I Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych:


„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w miejscowości Krajenka”


przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wspomnianej ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.