Przetargi

Og這szenie o przetargu


Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Z這t闚
tel.(067) 263 34 84, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzdzlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:
Nr og這szenia 329454-2012 z dnia 04.09.2012


1.  Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie og豉sza przetarg nieograniczony na:
Remont chodnika w ci鉚u drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagie陶y w m. Krajenka
W przetargu mog wzi寞 udzia Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj nast瘼uj鉍e warunki:
1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dzia豉lnoci lub czynnoci, je瞠li ustawy  nak豉daj obowi頊ek posiadania takich uprawnie;
2) posiadaj niezb璠n wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencja貫m  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zam闚ienia;
3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj鉍ej wykonanie zam闚ienia;
4) s ubezpieczeni od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci gospodarczej;
5) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam闚ie publicznych;
6) udziel pe軟ej gwarancji jakoci na przedmiot zam闚ienia na okres 3 lat, od daty odbioru ko鎍owego;
7) z這蕨 wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.  

Ocena przedstawionych powy瞠j warunk闚 dokonana zostanie na podstawie formu造 spe軟ia nie spe軟ia.

2.    Miejsce realizacji: droga powiatowa nr 1049P ul. Jagie陶y w m. Krajenka
3.    Termin realizacji zam闚ienia: do 20.12.2012 r.
4.    Nie dopuszcza si sk豉dania oferty czciowej.
5.    Nie dopuszcza si sk豉dania oferty wariantowej.
6.    Nie dopuszcza si zawierania umowy ramowej.
7.    Nie dopuszcza si ustanowienia dynamicznego systemu zakup闚.
8.    Nie dopuszcza si przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9.    Nie przewiduje si zam闚ie uzupe軟iaj鉍ych.
10.     Zamawiaj鉍y nie 蕨da wniesienia wadium.
11.    Termin zwiazania z ofert: 30 dni.
12.    Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najni窺za cena  - 100%
13.    Specyfikacj Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia mo積a  odbiera w siedzibie Zamawiaj鉍ego I pietro, pok鎩 102 jak r闚nie znajduje si na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
14.    Termin sk豉dania ofert up造wa dnia: 16.10.2012 r. o godz. 1000
15.    Zamkni皻 kopert zawieraj鉍 ofert nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj鉍ego, tj. Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, I pietro, pok鎩 104.
Koperta powinna by podpisana: Remont chodnika w ci鉚u drogi powiatowej nr 1049P   ul. Jagie陶y w miejscowoci Krajenka
16.    Pracownikiem uprawnionym do kontakt闚 z oferentami jest: Czes豉w Milewski kierownik dzia逝 utrzymania, telefon  67 263 34 84
17.    Otwarcie ofert nast雷i w siedzibie Zamawiaj鉍ego, tj. Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a,77-400 Z這t闚, I pi皻ro, pok鎩 104 w dniu 16.10.2012 r., godz. 1005

Za章czniki:

1. SIWZ (pdf)
2. Formularz oferty (pdf) - za章cznik nr 1 do SIWZ
3. Kosztorys uproszczony (pdf) za章cznik nr 2 do SIWZ
4. Owiadczenie (pdf) - za章cznik nr 3 do SIWZ
5. Projekt umowy (pdf) - za章cznik nr 4 do SIWZ
6. Owiadczenie (pdf) - za章cznik nr 5 do SIWZ