Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, 77-400 Złotów,          ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że            w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w miejscowości Krajenka

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:
F.H.U. „KLIMEK”
IMPORT - EKSPORT
Elżbieta Janik
62-105 Łekno
ul. Łąkowa 1

III. Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena”

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

 Piecobiogaz Infrastruktura S.A.
ul. Truskawiecka 11
60-478 Poznań
 TEAM-BUD
Wojciech  Maciaszczyk
64-920 Piła
ul. Śniadeckich 13a/27
 F.H.U. „KLIMEK”
IMPORT-EKSPORT
Elżbieta Janik
62-105 Łekno
ul. Łąkowa 1
ZAKŁAD POWROŹNICZY
Edyta Czarnecka, Halina Czarnecka S.C.
62-100 Wągrowiec
ul. Ogrodowa 24/26
 239.223,89  229.755,23  212.228,49  264.780,78

 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 3, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.
Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć, zgodnie z art. 94  ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia należy wysłać pod numer faksu: 67 263 34 85