Przetargi

Ogłoszenie o przetargu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Numer ogłoszenia w BZP: 511440-2012;    data zamieszczenia: 14.12.2012 r.
Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 263 34 84, faks 67 263 34 85.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-zlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie:
- etylina bezołowiowa 95    (szacunkowa ilość  około  7 000 litrów)
- olej napędowy   (szacunkowa ilość  około 42 000 litrów)


CZĘŚĆ I. Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg               w Złotowie - Obwód Drogowy w Złotowie

    Zadanie polega na sukcesywnej sprzedaży produktów naftowych, tj. Pb 95, ON poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów.

CZĘŚĆ II. Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg              w Złotowie - Obwód Drogowy w Okonku

    Zadanie polega na sukcesywnej sprzedaży produktów naftowych, tj. Pb 95, ON poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09134100-4 – benzyna bezołowiowa
09134100-8 – oleje napędowe
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się zawarcie umowy ramowej: nie.

II.1.9) Czy dopuszcza się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: do dnia 31.12.2013 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz kopii koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku -Na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz załączeniu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa            w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:
1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
2.    Kopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
3.    Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.6) INNE DOKUMENTY
1.    Oferta na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
2.    Projekt umowy zaparafowany na każdej ze stron – załącznik nr 3 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
     a) cena -  50%, w tym:
                - za 1 litr etyliny bezołowiowej 95 – 20%
        - za 1 litr oleju napędowego  – 30%
     b) udzielony rabat przy zakupie 1 litra paliwa – 50%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, wynikającej z zapisów art. 41 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług Zamawiający dopuszcza wprowadzenie drogą aneksu do umowy zmiany w zakresie wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zmiana ta może dotyczyć kwoty podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzd-zlotow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 107

IV.4.4) Termin składania ofert: 28.12.2012 r., godzina 10:00,
miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104.

IV.4.5)
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

1. SWIZ wraz z załącznikami [PDF]- pobierz