Przetargi

Ogłoszenie o przetarguZłotów 31.01.2013 r.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 83, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzdzlotow.pl

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 42326-2013 z dnia 31.01.2013r.

1.    Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawa i zakup używanego samochodu ciężarowego – wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w   Złotowie.”. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.  
 Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

2.    Miejsce realizacji: siedziba PZD w Złotowie.
3.    Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2013 r.
4.    Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
5.    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
6.    Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
7.    Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8.    Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9.    Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
10.     Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11.    Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.
12.    Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-  cena  - 70 pkt
- przebieg (w km) - 20 pkt
- wiek samochodu – 10 pkt

13.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego I pietro, pokój 102 jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
14.    Termin składania ofert upływa dnia: 15.02.2013 r. o godz. 1000
15.    Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I pietro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: „Dostawa i zakup używanego samochodu ciężarowego – wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w   Złotowie.”

16.    Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Tomasz Lachowicz – pracownik działu zamówień publicznych, telefon  67 263 34 83
17.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a,77-400 Złotów, I piętro, pokój 104 w dniu 15.02.2013 r., godz. 1005

ZAŁĄCZNIKI:

1. SWIZ – [PDF] – pobierz
2. Formularz oferty – zał. nr 1 [PDF] – pobierz
3. Oświadczenie oferenta – zał. nr 2 [PDF] – pobierz
4. Umowa kupno-sprzedaż – zal. nr 3 [PDF] – pobierz