Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dnia 15.07.2010 r.
„POL - DRÓG Piła” Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106

64-920 Piła


ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi powiatowej 1013P Nadarzyce – Jastrowie w miejscowości Brzeźnica” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„POL - DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła


Cena brutto wybranej oferty wynosi: 579.707,40 zł
Słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem zł, 40/100

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.
Wpłynęła jedna oferta.