Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Nr sprawy 01/2013                                                                   Złotów, dn.20.02.2013r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, 77-400 Złotów,  ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że            w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i zakup używanego samochodu ciężarowego – wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:

„ CRAMER „

Zbigniew Trojanowski

ul. Jastrowska 76  77-400 Złotów

III. Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała najwyższą, łączną ocenę punktową w kryterium:

- cena 70 pkt.

- przebieg ( km ) 20 pkt.

- rocznik 10 pkt.

Sposób obliczenia poszczególnego kryterium:

CENA :    P=( CN / CR*70%)*100

P – ilość punktów

CN – cena najniższej oferty

CR – cena oferty rozpatrywanej

PRZEBIEG:    P=(PN / PR*20%)*100

P – ilość punktów

PN – przebieg najniższej oferty

PR – przebieg oferty rozpatrywanej

ROCZNIK:

2001r. – 10 pkt.

2000r. -   5 pkt.

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z  oceną punktową ofert:

OFERTA NR 2

ADF Polska s.c

.D.Krupa J.Pelc

ul. Oleśnicka 12e

33-200 Dąbrowa Tarnowska

OFERTA NR 3

„ Systems „

Sławomir Kobiela

Marcinowice 41A

66-600 Krosno Odrzańskie

OFERTA NR 4

„ Eventus „

Jolanta Polańska

Markowice 20A

48-330 Nowy Świętów

OFERTA NR 5

TK TransBud sp.      z o.o.

ul. Kobylińska 10a

63-700 Krotoszyn

91,73 pkt.

85,83 pkt.

90,08 pkt.

84,34 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 1, która uzyskała największą liczbę punktów: 96,85 w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć, zgodnie z art. 94  ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia należy wysłać pod numer faksu: 67 263 34 85


        Otrzymują:

1.       a/a

2.„ CRAMER „  Zbigniew Trojanowski  ul. Jastrowska 76  77-400 Złotów;

        3.ADF Polska s.c. D.Krupa  J.Pelc  ul. Oleśnicka 12e  33-200 Dąbrowa Tarnowska;

        4. „ Systems „  Sławomir Kobiela  Marcinowice 41A  66-600 Krosno Odrzańskie;

        5. „ Eventus „  Jolanta Polańska  Markowice 20A  48-330 Nowy Świętów;

        6. TK TransBud sp.  z o.o.  ul. Kobylińska 10a  63-700 Krotoszyn.