Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                                                 Złotów, dn.    14.03.2013r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, 77-400 Złotów,  ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że            w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:

„Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:


INRECO Emulsja Sp. z o.o.,

Marcelin 19

78-422 Gwda Wielka


III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena”


IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęły dwie oferty

       INRECO Emulsja Sp. z o.o.,

       Marcelin 19

       78-422 Gwda Wielka


ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt


BITUNOVA Sp. Z o.o

01 – 919 Warszawa ul. Wólczyńska 237


ocena w kryterium „cena” – 99,41 pkt


Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć, zgodnie z art. 94 ust 2 pkt  1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.