Przetargi

Ogłoszenie o przetarguZłotów, dnia 22.03.2013r. 

Nr sprawy 03/2013 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 83, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 115144-2013 z dnia 22.03.2013 r.


1. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P miejscowość Podróżna na odcinku długości 1,3 km i szerokości 5 m. 


2.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
6)udzielą pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 3 lat, od daty odbioru końcowego;
7) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.

Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły "spełnia - nie spełnia".

3. Termin realizacji zamówienia do 01 sierpnia 2013r.
4. Miejsce realizacji: droga powiatowa nr 1056P miejscowość Podróżna na odcinku 1.3km
5. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
6. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
7. Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
8. Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. Termin związania z ofertą: 30 dni.
13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
14. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 102, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
15. Termin składania ofert upływa dnia: 09.04.2013 r. o godz. 10:00
16. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P miejscowość Podróżna na odcinku długości 1,3 km i szerokości 5 m.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Tomasz Lachowicz - specjalista ds.zamówień publicznych i nadzoru; telefon (067)2633483 kom.606397076
17. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie,
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 105 w dniu 09.04.2013 r., godz. 10:05

ZAŁĄCZNIKI:

1. SWIZ – [PDF] – pobierz
2. Formularz oferty – [PDF] – pobierz
3. Oświadczenie oferenta – [PDF] – pobierz
4. Projekt umowy – [PDF] – pobierz
5. Tabela elementów – [PDF] – pobierz

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- SST Chodnik – [PDF] – pobierz
- SST Kanalizacja deszczowa – [PDF] – pobierz
- SST Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem – [PDF] – pobierz
- SST Obrzeże chodnikowe – [PDF] – pobierz
- SST Podbudowa – [PDF] – pobierz
- SST Przygotowawcze – [PDF] – pobierz
- SST SMA – [PDF] – pobierz
- SST Ustawienie krawężnika – [PDF] – pobierz
- SST Warstwa wiążąca – [PDF] – pobierz
- SST Warstwa odsączająca – [PDF] – pobierz

RYSUNKI

Uwaga!!!
Przy wycenie warstw bitumicznych należy kierować się tabelą elementów, gdzie występują dwie warstwy o grubości 5 cm i 3 cm. Nie należy kierować się przekrojami podłużnymi i konstrukcyjnymi.

- Organizacja ruchu drogowego – [PDF] – pobierz
- Organizacja ruchu drogowego 2-1 – [PDF] – pobierz
- Profil KD-1 – [PDF] – pobierz
- Profil P1 – [PDF] – pobierz
- Profil P2 – [PDF] – pobierz
- Przekroje P4 – [PDF] – pobierz
- Przekroje P5 – [PDF] – pobierz
- Sytuacja S-1 – [PDF] – pobierz
- Sytuacja S-2 – [PDF] – pobierz
- Sytuacja S-3 – [PDF] – pobierz
- Szczegół K-1 – [PDF] – pobierz
- Szczegół K-2 – [PDF] – pobierz
- Szczegół KD-2 – [PDF] – pobierz

Wyjaśnienia do opracowania oferty: pobierz_cz1 pobierz_cz2