Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dn.   16.04.2013r.Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
                                                              ul. Za Dworcem 3A
                                                                 77 – 400  Złotów


II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P  miejscowość Podróżna na odcinku długości 1,3 km i szerokości 5 m.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:


POL – DRÓG PIŁA Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła

III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena” , tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 903 192,01 zł (brutto ).

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:
Wpłynęło sześć ofert:


    OFERT 1.
POL – DRÓG PIŁA Sp. z o.o.
          ul. Wawelska 106
          64-920 Piła

      - ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt.

     OFERTA 2.
STRABAG Sp. z o.o.
          ul. Obornicka 235 B
          60-635 Poznań

      - ocena w kryterium „cena” – 92,58 pkt.

      OFERTA 3.
el – kajo Sp. z o.o.
         ul. T Kościuszki 27
         85-079 Bydgoszcz

      - ocena w kryterium „cena” – 91,82 pkt.

     OFERTA  4.
Skanska S.A.
          ul. Gen. J. Zajączka 9
          01-518 Warszawa

      - ocena w kryterium „cena” – 84,95 pkt.


     OFERTA  6.
EUROVIA
          Oddział Lubusko-Dolnośląski
          ul. Fabryczna 19-20
          66-400 Gorzów Wlkp.

      - ocena w kryterium „cena” – 75,77 pkt.

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy − Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i art. 24b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

OFERTA 5.
P.U.H. REDON
          ul. Karnowska 3
          89-100 Nakło n. Not.


Uzasadnienie: nie złożyli wymaganych wykazów najważniejszych robót budowlanych, wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami i listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji, że do niej nie należą.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 1, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.
Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.