Przetargi

Ogłoszenie o przetarguZłotów, dnia25.07.2013r.
Nr sprawy 04/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 83, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 294484-2013 z dnia 25.07.2013 r.  

1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.


Zadanie obejmuje dostawę materiałów na plac budowy wskazany przez Zamawiającego ( na terenie gmin Krajenka, Jastrowie, Złotów ) w asortymencie i ilości:

1.    Kostka typu polbruk ( cegiełka )
•    szara – ok. 2300 m2
•    czerwona – ok. 200 m2
2.    Krawężnik drogowy 15×30×100 cm – ok. 700 mb
3.    Krawężnik najazdowy 15×22×100 cm – ok. 350 mb
4.    Krawężnik skośny – ok. 50 szt.
5.    Obrzeże chodnikowe
•    gr. 6 cm – ok. 1800 mb
•    gr. 8 cm – ok. 80 mb
2.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.  
7)
 Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 1;
2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
a) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1, art. 24 ust.1, art. 24 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku nr 2;
b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
d)  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
3) Zaakceptowany, parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.

3.    Termin realizacji zamówienia, tj. od pierwszego dnia po podpisaniu umowy do      
31 grudnia  2013r.
4.    Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
5.    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
6.    Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
7.    Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8.    Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9.     Przewiduje się zamówienia uzupełniające.
10.    Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11.    Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.
12.    Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena  - 100%
13.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 102, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
14.    Termin składania ofert upływa dnia: 02.08.2013 r. o godz. 10:00    
15.    Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Tomasz Lachowicz – specjalista ds.zamówień publicznych i nadzoru; telefon  (067)2633483 kom.606397076
16.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie,
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 105 w dniu 02.08.2013 r., godz. 10:05   

 ZAŁĄCZNIKI:

1. SWIZ [PDF] – pobierz
2. Formularz oferty [PDF] – pobierz
3. Oświadczenie oferenta [PDF] – pobierz
4. Projekt umowy [PDF] – pobierz