Przetargi

Ogłoszenie o przetarguNr sprawy 01/2014                                                              Złotów, dnia 11.02.2014r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 83, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 47914-2014 z dnia 11.02.2014 r.  

1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

Przedmiotem zamówienia zamówienia są sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC (K 1-65 z asfaltu drogowego D100/150*0,1 mm wg PN-EN 1426) samochodem o ładowności 7 Mg po uprzednim zgłoszeniu potrzeb przez Zamawiającego
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Złotowskiego. Ilości te należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnej wielkości przedmiotu zamówienia - nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Są to jedynie prognozowane ilości na rok 2014 - rzeczywiste ilości będą zależne od bieżących potrzeb oraz posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.
Partie emulsji będą dostarczane do siedziby Zamawiającego w ciągu 24 godzin
od momentu pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania.
Dostarczona emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą     PN-EN 13808:2010. Wykonawca może zamiast zaświadczeń wskazanych powyżej, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego obszaru gospodarczego.
Wykonawca poda koszt brutto sprzedaży 1 tony emulsji łącznie z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem w cenie jednostkowej dostawy każdorazowej                    w ilości max 5 Mg.
2.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.  
 Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1)Ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 1;
2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
a) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1, art. 24 ust.1, art. 24 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku nr 2;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

b) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
c) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub oświadczenie producenta potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne itp. dopuszczające stosowanie w drogownictwie materiału objętego przetargiem).
d)  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24    ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

3) Zaakceptowany, parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.

3.    Termin realizacji zamówienia, tj. od pierwszego dnia po podpisaniu umowy do      
        30 listopada  2014r.
4.    Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
5.    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
6.    Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
7.    Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8.    Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9.    Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
10.    Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11.    Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.
12.    Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena  - 100%
13.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 102, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
14.    Termin składania ofert upływa dnia: 25.02.2014 r. o godz. 10:00    
15.    Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104.
Koperta powinna być podpisana: „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Tomasz Lachowicz – specjalista ds.zamówień publicznych i nadzoru; telefon  (067)2633483 kom.606397076
16.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie,
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 105 w dniu 25.02.2014 r., godz. 10:05   

ZAŁĄCZNIKI:

1. SWIZ [PDF] – pobierz
2. Formularz oferty [PDF] – pobierz
3. Oświadczenie oferenta [PDF] - pobierz
4. Projekt umowy [PDF] – pobierz