Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dn.    26.02.2014r.
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.  z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:


„Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.  z 2013 r.  poz. 907;z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:


INRECO Emulsja Sp. z o.o.,
Marcelin 19
78-422 Gwda Wielka


III. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena”

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:
Wpłynęły trzy oferty:

OFERTA  I

BITUNOVA Sp. z  o.o.
ul. Wólczyńska 237
01 – 919 Warszawa


ocena w kryterium „cena” – 94,91 pkt.
cena ofertowa (brutto ) – 2078,70 zł za tonę emulsji ( z transportem )

OFERTA  II

Wytwórnie Materiałów Bitumicznych
EMULEX   Irena Kalinowska
ul. Gombrowicza 4
73 – 110  Stargard Szczeciński

ocena w kryterium „cena” – 94,91 pkt.
cena ofertowa (brutto ) – 2078,70 zł za tonę emulsji ( z transportem )

OFERTA  III

            INRECO Emulsja Sp. z o.o.,
         Marcelin 19
         78-422 Gwda Wielka

ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt.
cena ofertowa (brutto ) – 1972,92 zł za tonę emulsji ( z transportem )

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 3, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.
Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, , jednak nie później  niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.