Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dnia 16.07.2010 r.

                    „POL - DRÓG Piła” Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 PiłaZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi powiatowej 1004P Lotyń - Lubniczka w miejscowości Lotyń” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„POL - DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła


Cena brutto wybranej oferty wynosi: 1.183.277,95 zł
Słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem zł, 95/100

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.
Wpłynęła jedna oferta.