Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                     Złotów, dn.   20.12.2013r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg  w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.  z 2013 r.  poz. 907;  ost. zm. Dz.U. z 2013r.poz. 1047 ) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.  z 2013 r.  poz. 907;  ost. zm. Dz.U. z 2013r.poz. 1047) wybrano ofertę dla części I złożoną przez:

STACJA PALIW STELMACH S.J.
ul. Kolejowa 11
77-400 Złotów
dla części II

STACJA BENZYNOWA-GASTRONOMIA
Tadeusz Ostromecki
64-915 Jastrowie ul. Kruczkowskiego 18

III. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:
Wpłynęła jedna oferta dla części I
1)    STACJA PALIW STELMACH S.J.
ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów

ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt
Ogółem – 100,00 pkt

Wpłynęła jedna oferta dla części II
1)    STACJA BENZYNOWA-GASTRONOMIA
Tadeusz Ostromecki
64-915 Jastrowie ul. Kruczkowskiego 18

ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt
Ogółem – 100,00 pkt

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć, zgodnie z art. 94 ust 2 pkt  1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.