Przetargi

Og這szenie o przetargu


Z這t闚: Zakup i dostawa materia堯w betonowych na potrzeby Powiatowego Zarz鉅u Dr鏬 w Z這towie
Numer og這szenia: 187396 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - dostawy
Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.
Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie , ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, woj. wielkopolskie, tel. 067 2633483 do 85.
    Adres strony internetowej zamawiaj鉍ego: www.pzd-zlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Zakup i dostawa materia堯w betonowych na potrzeby Powiatowego Zarz鉅u Dr鏬 w Z這towie.
II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.
II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zam闚ienia: Dostawa obejmuje dostarczenie materia堯w na plac budowy wskazany przez zamawiaj鉍ego (teren gmin: Lipka, Tarn闚ka, Jastrowie, Z這t闚) w asortymencie i iloci: 1. Kostka typu polbruk (cegie趾a) -szara gr. 8 cm - ok. 3000 m2, -czerwona gr. 8 cm - ok. 500 m2; 2. Kraw篹nik drogowy 15x30x100cm- ok. 500 mb; 3. Kraw篹nik najazdowy 15x22x100 cm - ok. 200 mb; 4. Obrze瞠 chodnikowe gr. 6 cm - ok. 2000 mb..
II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 44.11.31.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty czciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dzia豉lnoci lub czynnoci, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi頊ek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
o    Na podstawie owiadczenia Wykonawcy- za章cznik nr 2 do SIWZ
    III.3.2) Wiedza i dowiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
o    Na podstawie owiadczenia Wykonawcy- za章cznik nr 2 do SIWZ
    III.3.3) Potencja techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
o    Na podstawie owiadczenia Wykonawcy- za章cznik nr 2 do SIWZ
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
o    Na podstawie owiadczenia Wykonawcy- za章cznik nr 2 do SIWZ
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
o    Na podstawie owiadczenia Wykonawcy- za章cznik nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z owiadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:
    op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj鉍y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci zwi頊anej z przedmiotem zam闚ienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
    owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z w豉ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lnoci gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz鉍e przynale積oci do tej samej grupy kapita這wej
    lista podmiot闚 nale蕨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Zaparafowany projekt umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.pzd-zlotow.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, pok. 104 - sekretariat.
IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, pok. 104 - sekretariat.
IV.4.5) Termin zwi頊ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania rodk闚 pochodz鉍ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj鉍ych zwrotowi rodk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這ci lub czci zam闚ienia: nie

 ZAㄔCZNIKI:
1. SWIZ [PDF] pobierz
2. Formularz oferty [PDF] pobierz
3. Owiadczenie oferenta [PDF] pobierz
4. Projekt umowy [PDF] pobierz