Przetargi

Og這szenie o przetargu


Z這t闚: Remont drogi powiatowej nr 1056P w miejscowoci miardowo Kraje雟kie
Numer og這szenia: 188828 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.
Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie , ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, woj. wielkopolskie, tel. 067 2633483 do 85.
    Adres strony internetowej zamawiaj鉍ego: www.pzd-zlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Remont drogi powiatowej nr 1056P w miejscowoci miardowo Kraje雟kie.
II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zam闚ienia:
Remont drogi powiatowej nr 1056P w miejscowoci miardowo Kraje雟kie obejmuje:
1. Usuni璚ie humusu na pow. 1700 m2;
2. Wykonanie rob鏒 ziemnych w iloci 255 m2;
3. Ustawienie kraw篹nik闚 betonowych 1530 na 豉wie betonowej w iloci 942 mb;
4. Ustawienie obrze篡 betonowych 825 na 豉wie betonowej w iloci 895 mb;
5. Wykonanie cieku przykraw篹nikowego z 2. rz璠闚 kostki polbruk na odcinku 942 mb;
6. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm na pow. 4 362,80 m2;
7. Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej oraz kolor gr. 8 cm na pow. 1 312,50 m2;
8. Wykonanie kana堯w odwadniaj鉍ych pod chodnikiem na d逝goci 20 m;
9. Wykonanie zatoki i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm w iloci 345,75 m2. Szczeg馧owy zakres rzeczowy okrelono w Tabeli element闚 rozliczeniowych i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒.
II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.60-9.
II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty czciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 22.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiaj鉍y 蕨da wniesienia przez Wykonawc wadium w wysokoci 9 000 z (s這wnie: dziewi耩 tysi璚y z這tych 00/100 groszy).
 2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert, tj. do 23.06.2014 roku do godziny 10.00.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w formach okrelonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
4. Wadium w pieni鉅zu nale篡 wp豉ci na nast瘼uj鉍y rachunek bankowy Zamawiaj鉍ego: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚
Nr rachunku 43 8941 0006 0022 5735 2000 0020.
5. Dokument stanowi鉍y dow鏚 powiadczenia o wniesieniu wadium powinien zawiera tytu wp豉ty: Wadium - przetarg na remont drogi 1056P.
6. Dokument stanowi鉍y powiadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien do章czy do oferty.
7. Wadium wniesione w pieni鉅zu Zamawiaj鉍y przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zam闚ie publicznych
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dzia豉lnoci lub czynnoci, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi頊ek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ;
    III.3.2) Wiedza i dowiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ oraz Zamawiaj鉍y wymaga, aby wykonawca wykaza, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lnoci jest kr鏒szy- w tym okresie, nale篡cie wykona minimum dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zam闚ienia na kwot brutto minimum 500 000,00 z wraz z za章czeniem dowod闚 dotycz鉍ych wykazanych rob鏒 budowlanych, okrelaj鉍ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj鉍ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
    III.3.3) Potencja techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ;
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ oraz wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta販enia, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynnoci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowi鉍ego Za章cznik nr 6 do SIWZ ;
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ oraz za章czenie op豉conej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj鉍y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci zwi頊anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 500.000 z.
III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z owiadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

    wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lnoci jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z za章czeniem dowod闚 dotycz鉍ych najwa積iejszych rob鏒, okrelaj鉍ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj鉍ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
    wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊noci odpowiedzialnych za wiadczenie us逝g, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj鉍y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci zwi頊anej z przedmiotem zam闚ienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
    owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z w豉ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lnoci gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
    wykonawca powo逝j鉍y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji czci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz鉍e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj鉍y, 瞠:
    nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這ci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz鉍e przynale積oci do tej samej grupy kapita這wej
    lista podmiot闚 nale蕨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wype軟iony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowi鉍ym Za章cznik nr 1 do SIWZ;
2. Tabela element闚 rozliczeniowych - za章cznik nr 2 do SIWZ
3. Je瞠li reprezentacja/reprezentant Wykonawcy dzia豉 na podstawie pe軟omocnictwa winien je przedstawi w formie orygina逝;
4. Upowa積ienie pe軟omocnika (lidera) do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu i zawarciu umowy w przypadku oferty wsp鏊nej (konsorcjum).
5. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowi頊any jest udowodni Zamawiaj鉍emu, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊noci przedstawiaj鉍 w tym celu pisemne zobowi頊anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia. Udowodnienie, o kt鏎ym mowa powy瞠j powinno obejmowa nie tylko wskazanie faktu udost瘼nienia okrelonych Wykonawcy zasob闚 przez podmiot trzeci, ale winno wyra瘸 w spos鏏 wyrany i jednoznaczny wol udzielenia, wskazywa jego rodzaj, czas udzielenia a tak瞠 inne istotne okolicznoci, w tym wynikaj鉍e ze specyfiki tego zasobu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunk闚 zmian
1. Umowa mo瞠 ulec zmianie w przypadku zaistnienia ni瞠j wymienionych okolicznoci:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiaj鉍ego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych;
2) opnienie w przekazaniu terenu rob鏒;
3) przed逝瞠nie procedury w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego;
4) opnienie spowodowane uwarunkowaniami spo貫cznymi (protesty, listy, petycje, itp.);
5) koniecznoci prowadzenia uzgodnie z w豉cicielami urz鉅ze obcych w豉cicielami oraz w豉cicielami nieruchomoci;
6) wyst雷ienie warunk闚 geotechnicznych, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili udzielenia zam闚ienia;
7) zmiany stanu prawnego;
8) wyst雷ienie niesprzyjaj鉍ych warunk闚 atmosferycznych;
9) wyst雷ienia wykopalisk, niewybuch闚 oraz okolicznoci zwi頊anych z ochron rodowiska uniemo磧iwiaj鉍ych wykonywanie rob鏒;
10) dzia豉nia si natury, uznanych za stan kl瘰ki 篡wio這wej;
11) wydania polece okrelonych w 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy w przypadkach, gdy skutki tych polece stanowi podstaw do zmiany terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠鉍ych przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;
12) zmiana terminu wykonania rob鏒 ze wzgl璠u na konieczno wykonania rob鏒 dodatkowych;
13) zmiany technologii wykonywanych rob鏒, zmiany materia堯w oraz wykonania rob鏒 zamiennych. Wy瞠j wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mog mi璠zy innymi rzutowa na zmian terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia lub/i na zmian wynagrodzenia wykonawcy.
2. Zamawiaj鉍y przewiduje mo磧iwo podwy窺zenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia okrelonego w 4 ust. 1 umowy;
3. Wykonawcy nie przys逝guj roszczenia z tytu逝 poniesionych koszt闚 zwi頊anych z koniecznoci przed逝瞠nia terminu wykonania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia:
www.pzd-zlotow.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, I pi皻ro, sekretariat -pok. 104.
IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, I pi皻ro, sekretariat -pok. 104.
IV.4.5) Termin zwi頊ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania rodk闚 pochodz鉍ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj鉍ych zwrotowi rodk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這ci lub czci zam闚ienia: nie


ZAㄔCZNIKI:
1. SWIZ z za章cznikami [PDF] pobierz
2. Tabela element闚 rozliczeniowych [PDF] pobierz
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob鏒 droga powiatowa w miardowie Kraje雟kim [PDF] pobierz
4. Zg這szenie rob鏒 [PDF] pobierz