Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dn.   16.06.2014r.


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg  w Złotowie, 77-400 Złotów,  ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:


Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.


przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę  złożoną przez:


Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
Kąkolewice dz. nr 60 oddział Os. Cechowe 15
64 – 840  Budzyń

III. Uzasadnienie wyboru:
Wpłynęła jedna oferta – 145 632,00 zł. ( brutto )Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć, zgodnie z art. 94 ust 2 pkt  1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.