Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dn.  24.06.2014r.Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
                                                              ul. Za Dworcem 3A
                                                                 77 – 400  Złotów

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

Remont drogi powiatowej nr 1056P  miejscowość Śmiardowo Krajeńskie.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:

el – kajo Sp. z o.o.
                                                            ul. T Kościuszki 27
                                                             85-079 Bydgoszcz


III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena” , tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 486 965,72 zł (brutto ).

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:
Wpłynęły dwie oferty:


    OFERTA 1.

  el – kajo Sp. z o.o.
          ul. T Kościuszki 27
          85-079 Bydgoszcz


      - ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt.

     OFERTA 2.

Roboty Drogowo Budowlane
                 Jacek   Karpiński
         ul. Norwida 9  77-400 Złotów

      - ocena w kryterium „cena” – 83,97 pkt.- ( oferta:579 912,10 zł brutto )
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 1, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.
Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.