Przetargi

Og這szenie o przetargu


Z這t闚: Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P m. Z這t闚, ul. 8 Marca oraz drogi gminnej m. Z這t闚, ul. Lena
Numer og這szenia: 223320 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie , ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, woj. wielkopolskie, tel. 067 2633483 do 85.

 • Adres strony internetowej zamawiaj鉍ego: www.pzd-zlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P m. Z這t闚, ul. 8 Marca oraz drogi gminnej m. Z這t闚, ul. Lena.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zam闚ienia: I. Roboty drogowe 1. Roboty przygotowawcze (pomiarowe, karczowanie drzew, rozbi鏎kowe) 2. Roboty ziemne 3. Podbudowy 4. Nawierzchnie SMA KR 2 5. Pr鏬 spowalniaj鉍y z kostki betonowej 6. Wyspy rozdzielaj鉍e z kostki kamiennej 7. Elementy ulic (kraw篹niki, oporniki, ciek przykraw篹nikowy, zjazd do posesji, chodniki , ci鉚 pieszo - rowerowy) 8. Parkingi i zatoki autobusowe 9. Urz鉅zenia bezpiecze雟twa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, ustawienie s逝pk闚 U-5b zespolonych) 10. Roboty wyko鎍zeniowe (plantowanie poboczy i skarp, regulacja urz鉅ze podziemnych) 11. Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne i instalacyjne) II. Budowa instalacji elektrycznej owietlenia ulicznego i przej dla pieszych 1. Demonta urz鉅ze instalacji owietleniowej na odcinku ul. 8 Marca pomi璠zy ul. Czarna Droga a ul. S這neczn 2. Demonta urz鉅ze instalacji owietleniowej na odcinku ul. 8 Marca pomi璠zy ul. S這neczn do wysokoci ul. Antoniego Dorsza 3. Obs逝ga geodezyjna w zakresie rob鏒 elektrycznych 4. Instalacja owietleniowa - roboty ziemne , monta kabli i uziemie 5. Instalacja owietleniowa - monta s逝p闚 , wysi璕nik闚 i opraw 6. Szafka sterowania owietleniem 7. Przebudowa odcinka linii 0,4 kV i z章cza kablowo - pomiarowego ZKP-22/3 8. Badania i pomiary.

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.31.61.00-6, 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj鉍y 蕨da wniesienia przez Wykonawc wadium w wysokoci 60 000,00 z (s這wnie: sze熛ziesi靖 tysi璚y z這tych 00/100 groszy). 2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert, tj. do 18.07.2014 roku do godziny 10.00. 3. Wadium mo瞠 by wnoszone w formach okrelonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. 4. Wadium w pieni鉅zu nale篡 wp豉ci na nast瘼uj鉍y rachunek bankowy Zamawiaj鉍ego: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚 Nr rachunku 43 8941 0006 0022 5735 2000 0020. 5. Dokument stanowi鉍y dow鏚 powiadczenia o wniesieniu wadium powinien zawiera tytu wp豉ty: Wadium - przetarg na przebudow drogi powiatowej nr 1021P m. Z這t闚, ul. 8 Marca 6. Dokument stanowi鉍y powiadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien do章czy do oferty. 7. Wadium wniesione w pieni鉅zu Zamawiaj鉍y przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zam闚ie publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dzia豉lnoci lub czynnoci, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi頊ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ oraz Zamawiaj鉍y wymaga, aby wykonawca wykaza, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lnoci jest kr鏒szy- w tym okresie, nale篡cie wykona minimum dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zam闚ienia na kwot brutto minimum 2 500 000,00 z wraz z za章czeniem dowod闚 dotycz鉍ych wykazanych rob鏒 budowlanych, okrelaj鉍ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj鉍ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ oraz wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta販enia, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynnoci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowi鉍ego Za章cznik nr 6 do SIWZ ;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie owiadczenia stanowi鉍ego za章cznik nr 3 do SIWZ oraz za章czenie op豉conej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj鉍y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci zwi頊anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 1 000 000,00 z.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z owiadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lnoci jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z za章czeniem dowod闚 dotycz鉍ych najwa積iejszych rob鏒, okrelaj鉍ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj鉍ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
 • wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊noci odpowiedzialnych za wiadczenie us逝g, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj鉍y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci zwi頊anej z przedmiotem zam闚ienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lnoci gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j鉍y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji czci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz鉍e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj鉍y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這ci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz鉍e przynale積oci do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale蕨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wype軟iony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowi鉍ym Za章cznik nr 1 do SIWZ; 2. Tabela element闚 rozliczeniowych - za章cznik nr 2 do SIWZ 3. Je瞠li reprezentacja/reprezentant Wykonawcy dzia豉 na podstawie pe軟omocnictwa winien je przedstawi w formie orygina逝; 4. Upowa積ienie pe軟omocnika (lidera) do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu i zawarciu umowy w przypadku oferty wsp鏊nej (konsorcjum). 5. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowi頊any jest udowodni Zamawiaj鉍emu, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊noci przedstawiaj鉍 w tym celu pisemne zobowi頊anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia. Udowodnienie, o kt鏎ym mowa powy瞠j powinno obejmowa nie tylko wskazanie faktu udost瘼nienia okrelonych Wykonawcy zasob闚 przez podmiot trzeci, ale winno wyra瘸 w spos鏏 wyrany i jednoznaczny wol udzielenia, wskazywa jego rodzaj, czas udzielenia a tak瞠 inne istotne okolicznoci, w tym wynikaj鉍e ze specyfiki tego zasobu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunk闚 zmian

1. Umowa mo瞠 ulec zmianie w przypadku zaistnienia ni瞠j wymienionych okolicznoci: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiaj鉍ego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych; 2) opnienie w przekazaniu terenu rob鏒; 3) przed逝瞠nie procedury w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego; 4) opnienie spowodowane uwarunkowaniami spo貫cznymi (protesty, listy, petycje, itp.); 5) koniecznoci prowadzenia uzgodnie z w豉cicielami urz鉅ze obcych w豉cicielami oraz w豉cicielami nieruchomoci; 6) wyst雷ienie warunk闚 geotechnicznych, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili udzielenia zam闚ienia; 7) zmiany stanu prawnego; 8) wyst雷ienie niesprzyjaj鉍ych warunk闚 atmosferycznych; 9) wyst雷ienia wykopalisk, niewybuch闚 oraz okolicznoci zwi頊anych z ochron rodowiska uniemo磧iwiaj鉍ych wykonywanie rob鏒; 10) dzia豉nia si natury, uznanych za stan kl瘰ki 篡wio這wej; 11) wydania polece okrelonych w 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy w przypadkach, gdy skutki tych polece stanowi podstaw do zmiany terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠鉍ych przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy; 12) zmiana terminu wykonania rob鏒 ze wzgl璠u na konieczno wykonania rob鏒 dodatkowych; 13) zmiany technologii wykonywanych rob鏒, zmiany materia堯w oraz wykonania rob鏒 zamiennych. Wy瞠j wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mog mi璠zy innymi rzutowa na zmian terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia lub/i na zmian wynagrodzenia wykonawcy. 2. Zamawiaj鉍y przewiduje mo磧iwo podwy窺zenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia okrelonego w 4 ust. 1 umowy; 3. Wykonawcy nie przys逝guj roszczenia z tytu逝 poniesionych koszt闚 zwi頊anych z koniecznoci przed逝瞠nia terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.pzd-zlotow.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a 77-400 Z這t闚 I pi皻ro pok.104.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a 77-400 Z這t闚 I pi皻ro pok.104.

IV.4.5) Termin zwi頊ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania rodk闚 pochodz鉍ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj鉍ych zwrotowi rodk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這ci lub czci zam闚ienia: nie

 ZAㄔCZNIKI:

1. SWIZ wraz z za章cznikami [ZIP 189MB] pobierz