Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dnia 05.08.2010 r.

PZD – 7/04/  64/2010ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce-Jastrowie w miejscowości Nadarzyce” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Roboty Drogowo-Budowlane
Jacek Karpiński
Ul. Norwida 9
77-400 Złotów


Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.

Wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1 – 99 354,36 zł brutto
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery zł 36/100)


Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać, zgodnie z art. 94 pkt 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie ustalonym na dzień 12.08.2010, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą tj. do dnia 05 .09. 2010 r.
W tym celu należy skontaktować się z Panem Jackiem Arterem – dyrektorem PZD w Złotowie, tel. 067/263 34 85, pok.105 w godz. 7.00-15.00.