Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                                                                                             Złotów, dn.   22.07.2014r

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

                                                              ul. Za Dworcem 3A

                                                                 77 – 400  Złotów

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P m. Złotów, ul. 8 Marca oraz drogi gminnej m. Złotów, ul. Leśna

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:

                                                             Roboty Drogowo-Budowlane

                                                                    Jacek Karpiński

                                                          ul. Norwida 9  77-400 Złotów

III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena” , tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 2 059 490,49 zł (brutto ).

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęły trzy oferty:

OFERTA 1.

Skanska S.A.

      ul.Gen.J. Zajączka 9

         01-518 Warszawa

      - ocena w kryterium „cena” – 85,94 pkt.- ( oferta: 2 396 508,06 zł brutto )

    OFERTA 2.

          el – kajo Sp. z o.o.

          ul. T Kościuszki 27

          85-079 Bydgoszcz

      - ocena w kryterium „cena” – 93,66 pkt.-( oferta: 2 198 819,35 zł brutto )

OFERTA 3.

      Roboty Drogowo-Budowlane

             Jacek Karpiński

        ul. Norwida 9  77-400 Złotów

- ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 3, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.