Przetargi

Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania


Złotów, dn.   23.07.2014r.

Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

                                                              ul. Za Dworcem 3A

                                                                 77 – 400  Złotów

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1041P  Zakrzewo – Drożyska Wielkie

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r.  poz. 907 z późn. Zm) unieważnia się niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

   Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 267 000,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

    W postępowaniu złożono 2 oferty o następujących cenach brutto:

OFERTA 1.

Skanska S.A.

      ul.Gen.J. Zajączka 9

         01-518 Warszawa

      -  oferta:339 550,71 zł brutto

    OFERTA 2.

          el – kajo Sp. z o.o.

          ul. T Kościuszki 27

          85-079 Bydgoszcz

      - oferta:353 917,13 zł brutto

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena.  Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.