Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu


Złotów: Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P od skrzyżowania z DP Skic - Buntowo do Wiktorówka ( gr. powiatu )
Numer ogłoszenia: 359090 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie , ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 067 2633483 do 85.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-zlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P od skrzyżowania z DP Skic - Buntowo do Wiktorówka ( gr. powiatu ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje wykonanie: wykonanie koryta pod poszerzenie na odcinku 80mb w ilości 48,96 m3, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 136m2, wykonanie warstwy odcinającej o gr. po zagęszczeniu 10cm w ilości 136m2, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 20cm w ilości 136m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 6,80t, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy w ilości 3 101,06m2, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej standard I- warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 4cm w ilości 3 101,06m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 13.11.2014 roku do godziny 10.00. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów Nr rachunku 43 8941 0006 0022 5735 2000 0020. 5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: Wadium - przetarg na przebudowę drogi powiatowej 1052P. 6. Dokument stanowiący poświadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia na kwotę brutto minimum 200 000,00 zł wraz z załączeniem dowodów dotyczących wykazanych robót budowlanych, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ ;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 2 do SIWZ 3. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału; 4. Upoważnienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku oferty wspólnej (konsorcjum). 5. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych; 2) opóźnienie w przekazaniu terenu robót; 3) przedłużenie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; 4) opóźnienie spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.); 5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami oraz właścicielami nieruchomości; 6) wystąpienie warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia; 7) zmiany stanu prawnego; 8) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych; 9) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót; 10) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej; 11) wydania poleceń określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy; 12) zmiana terminu wykonania robót ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych; 13) zmiany technologii wykonywanych robót, zmiany materiałów oraz wykonania robót zamiennych. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy; 3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu poniesionych kosztów związanych z koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-zlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro pok.102.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:
1. SWIZ [PDF 0,5MB] – pobierz
2. SST [PDF 0,5MB] – pobierz
3. Tabela elementów [PDF 0,5MB] – pobierz
4. Mapa lokalizacyjna [PDF 0,2MB] – pobierz
5. Zgłoszenie [PDF 0,2MB] – pobierz