Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dn. 14.11.2014r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

ul. Za Dworcem 3A

77 – 400 Złotów

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P od skrzyżowania z DP Skic – Buntowo do Wiktorówka ( gr. powiatu )

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo el – kajo Sp. z o.o.

ul. T Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

III. Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena” , tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 165 002,96 zł (brutto ).

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęły dwie oferty:

OFERTA 1.

Przedsiębiorstwo el – kajo Sp. z o.o.

ul. T Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

- ocena w kryterium „cena” – 100,00 pkt.

OFERTA 2.

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4

64 – 000 Kościan

- ocena w kryterium „cena” – 73,59 pkt. ( 224 213,42 brutto )

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 1, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.