Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                   Złotów,  dn.   25.02.2015r.Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, 77-400 Złotów,                       ul. Za Dworcem 3a


II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:

„Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:


INRECO Emulsja Sp. z o.o.,

Marcelin 19

78-422 Gwda Wielka


III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena” i „czas dostawy”.


IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęły dwie oferty:


OFERTA  I


BITUNOVA Sp. z  o.o.

ul. Wólczyńska 237

01 – 919 Warszawa


ocena w kryterium „cena” – 79,22 pkt.

ocena w kryterium „czas dostawy” – 5,00 pkt.

cena ofertowa (brutto ) – 1808,10 zł za tonę emulsji ( z transportem )


OFERTA  II


            INRECO Emulsja Sp. z o.o.,

            Marcelin 19

            78-422 Gwda Wielka


ocena w kryterium „cena” – 90,00 pkt.

ocena w kryterium „czas dostawy” – 10,00 pkt.

cena ofertowa (brutto ) – 1591,62 zł za tonę emulsji ( z transportem )


Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganych przez Zamawiającego kryteriach.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, , jednak nie później  niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.