Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                                                                                                    Złotów, dn.   21.10.2015r.


Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

                                                              ul. Za Dworcem 3A

                                                                 77 – 400  Złotów


II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:


Przebudowa drogi powiatowej nr 1033P

Głomsk - Potulice


przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:


                                                             P.U.H. REDON Andrzej Trudziński

                                                                         ul. Karnowska 3

                                                                 89-100 Nakło nad Notecią


III. Uzasadnienie wyboru:


  Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena i czas gwarancji” .

Cena oferty – 185 928,57 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 80,00 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 16,67 pkt.

RAZEM = 96,67 pkt.


IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęły cztery oferty:


OFERTA 1.


POL – DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

                           ul. Podmiejska 2

                 78-500 Drawsko Pomorskie


Cena oferty – 416 498,75 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 35,71 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 16,67 pkt.

RAZEM = 52,38 pkt.


    OFERTA 2.


          P.U.H. REDON Andrzej Trudziński

                           ul. Karnowska 3

                   89-100 Nakło nad Notecią


   Cena oferty – 185 928,57 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 80,00 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 16,67 pkt.

RAZEM = 96,67 pkt.


OFERTA 3.


      Przedsiębiorstwo El – Kajo Sp. z o.o.

                 ul. T. Kościuszki 27

                85 – 079 Bydgoszcz


Cena oferty – 207 965,20 zł (brutto ), czas gwarancji – 72 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 71,52 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 20,00 pkt.

RAZEM = 91,52 pkt.


OFERTA 4.


         MARBRUK Sp. z o.o.

               ul. Długa 1

         89 – 606 Charzykowy


Cena oferty – 218 692,06 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 68,01 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 16,67 pkt.

RAZEM = 84,68 pkt.


Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganych przez Zamawiającego kryteriach.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.