Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                                                                                                    Złotów, dn.   30.10.2015r.


Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

                                                              ul. Za Dworcem 3A

                                                                 77 – 400  Złotów


II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:


Przebudowa drogi powiatowej nr 1033P

Głomsk - Potulice

 w wyniku rezygnacji zawarcia umowy przez  firmę   P.U.H. REDON Andrzej Trudziński   ul. Karnowska 3  89-100 Nakło nad Notecią, zgodnie z art.94 ust.3 ustawy PZP,  Zamawiający wybiera następną najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


                                                   Przedsiębiorstwo El – Kajo Sp. z o.o.

                                                                ul. T. Kościuszki 27

                                                                85 – 079 Bydgoszcz


III. Uzasadnienie wyboru:


Oferta nr 3 zajęła drugie miejsce w łącznej punktacji : cena + czas gwarancji.

  Cena oferty – 207 965,20 zł (brutto ), czas gwarancji – 72 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 71,52 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 20,00 pkt.

RAZEM = 91,52 pkt.


Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.