Przetargi

Og這szenie o zam闚ieniu


Z這t闚: Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC dla Powiatowego Zarz鉅u Dr鏬 w Z這towie w iloci ok. 100 ton.
Numer og這szenia: 32790 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.

Og這szenie dotyczy:

V

zam闚ienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup闚 (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie , ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚, woj. wielkopolskie, tel. 067 2633483 do 85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC dla Powiatowego Zarz鉅u Dr鏬 w Z這towie w iloci ok. 100 ton..

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia s sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC (K 1-65 z asfaltu drogowego D100/150*0,1 mm wg PN-EN 1426) po uprzednim zg這szeniu potrzeb przez Zamawiaj鉍ego dla Powiatowego Zarz鉅u Dr鏬 w Z這towie (obw鏚 drogowy w Z這towie i obw鏚 drogowy w Okonku ) w iloci ok. 100 ton do remont闚 cz零tkowych nawierzchni dr鏬 powiatowych Powiatu Z這towskiego. Iloci te nale篡 traktowa jedynie jako pomoc w okreleniu orientacyjnej wielkoci przedmiotu zam闚ienia - nie mog one stanowi podstawy jakichkolwiek roszcze Wykonawcy wobec Zamawiaj鉍ego. S to jedynie prognozowane iloci na rok 2016 - rzeczywiste iloci b璠 zale積e od bie蕨cych potrzeb oraz posiadanych rodk闚 finansowych przez Zamawiaj鉍ego. Partie emulsji b璠 dostarczane do siedziby Zamawiaj鉍ego od momentu pisemnego lub telefonicznego zg這szenia zapotrzebowania w iloci od 1Mg do 5Mg. Dostarczona emulsja asfaltowa powinna odpowiada wymaganiom okrelonym w specyfikacji technicznej Certyfikat Zak豉dowej Kontroli Produkcji na zgodno z norm PN-EN 13808:2010. Wykonawca mo瞠 zamiast zawiadcze wskazanych powy瞠j, z這篡 r闚nowa積e zawiadczenie wystawione przez podmioty maj鉍e siedzib w innym pa雟twie cz這nkowskim Europejskiego obszaru gospodarczego. Wykonawca poda koszt brutto sprzeda篡 1 tony emulsji 章cznie z kosztami transportu do siedziby Zamawiaj鉍ego oraz czas realizacji dostawy ( w dniach )...

II.1.5)

przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj鉍ych

 • Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj鉍ych

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 44.11.37.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dzia豉lnoci lub czynnoci, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi頊ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • b璠zie przedstawienie aktualnego odpisu z w豉ciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lnoci gospodarczej, jeli odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg這szenia do ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; spe軟ia/nie spe軟ia
 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • za章cznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • za章cznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • za章cznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • s ubezpieczeni od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci gospodarczej - potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠zie przedstawienie kopii potwierdzonej za zgodno z orygina貫m polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj鉍ego, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci gospodarczej

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z owiadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dzia豉lnoci lub czynnoci, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi頊ek ich posiadania, w szczeg鏊noci koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj鉍y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lnoci zwi頊anej z przedmiotem zam闚ienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lnoci gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz鉍e przynale積oci do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale蕨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ丘YCH, 浩 OFEROWANE DOSTAWY, USΣGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRELONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, 瞠 oferowane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi odpowiadaj okrelonym wymaganiom nale篡 przed這篡:

 • zawiadczenie niezale積ego podmiotu uprawnionego do kontroli jakoci potwierdzaj鉍ego, 瞠 dostarczane produkty odpowiadaj okrelonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta na formularzu ofertowym - za章cznik nr 1 2.zaakceptowany projekt umowy - za章cznik nr 3

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi頊ane z przedmiotem zam闚ienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas dostawy - 10

IV.2.2)

przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt鏎ej b璠zie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.pzd-zlotow.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 23.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚.

IV.4.5) Termin zwi頊ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania rodk闚 pochodz鉍ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj鉍ych zwrotowi rodk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這ci lub czci zam闚ienia: nie

ZAㄔCZNIKI:

1. SWIZ [PDF] pobierz
2. Formularz oferty za章cznik nr 1 [PDF] pobierz
3. Owiadczenie oferenta za章cznik nr 2 [PDF] pobierz
4. Projekt umowy za章cznik nr 3 [PDF] pobierz
5. Za章cznik nr 4 [PDF] pobierz