Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                   Złotów,  dn.   01.03.2016r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:

„Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 100 ton”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:

INRECO Emulsja Sp. z o.o.,

Marcelin 19

78-422 Gwda Wielka

III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena” i „czas dostawy”.

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęły trzy oferty:

OFERTA  I

BITUNOVA Sp. z  o.o.

ul. Wólczyńska 237

01 – 919 Warszawa

ocena w kryterium „cena” – 87,47 pkt.

ocena w kryterium „czas dostawy” – 10,00 pkt.

RAZEM: 97,47 pkt.

cena ofertowa (brutto ) – 1094,70 zł za tonę emulsji ( z transportem )

OFERTA II

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie

ocena w kryterium „cena” – 82,82 pkt.

ocena w kryterium „czas dostawy” – 10,00 pkt.

RAZEM: 92,82 pkt.

cena ofertowa (brutto ) – 1156,20 zł za tonę emulsji ( z transportem )

OFERTA  III

INRECO Emulsja Sp. z o.o.,

Marcelin 19

78-422 Gwda Wielka

ocena w kryterium „cena” – 90,00 pkt.

ocena w kryterium „czas dostawy” – 10,00 pkt.

RAZEM: 100,00 pkt.

cena ofertowa (brutto ) – 1063,95 zł za tonę emulsji ( z transportem )

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 3, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganych przez Zamawiającego kryteriach.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, , jednak nie później  niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                                                                                                                Z poważaniem:

                                                                                                          Dyrektor PZD Złotów

                                                                                                            Mirosław Jaskólski