Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu


Złotów: Przebudowa drogi powiatowej nr 1007P Okonek - Łomczewo
Numer ogłoszenia: 65859 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie , ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 067 2633483 do 85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1007P Okonek - Łomczewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1007P Okonek - Łomczewo na odcinku 2000 mb ( kilometraż: 0+600 km do 2+600 km )obejmuje wykonanie: 1.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni - 10 000,00 m2; 2.Nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm - 10 000,00 m2 ; 3. Nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm - 10 000,00 m2.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1007P Okonek - Łomczewo na odcinku 1000 mb ( kilometraż: 2+600 km do 3+600 km )obejmuje wykonanie: 1.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni - 5 000,00 m2; 2.Nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm - 5 000,00 m2 ; 3. Nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm - 5 000,00 m2

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 17.06.2016 roku do godziny 10.00. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów Nr rachunku 43 8941 0006 0022 5735 2000 0020. 5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: Wadium - przetarg na przebudowę drogi 1007P. 6. Dokument stanowiący poświadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia na kwotę brutto minimum 500 000,00 zł wraz z załączeniem dowodów dotyczących wykazanych robót budowlanych, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 2 do SIWZ 3. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału; 4. Upoważnienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku oferty wspólnej (konsorcjum). 5. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W przypadku nie udowodnienia w ofercie, w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, dotyczących w szczególności: a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 6. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium zawierający tytuł wpłaty: Wadium - przetarg na przebudowę drogi powiatowej 1007P.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych; 2) opóźnienie w przekazaniu terenu robót; 3) przedłużenie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; 4) opóźnienie spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.); 5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami oraz właścicielami nieruchomości; 6) wystąpienie warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia; 7) zmiany stanu prawnego; 8) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych; 9) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót; 10) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej; 11) wydania poleceń określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy; 12) zmiana terminu wykonania robót ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych; 13) zmiany technologii wykonywanych robót, zmiany materiałów oraz wykonania robót zamiennych. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy; 3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu poniesionych kosztów związanych z koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-zlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ul.Za Dworcem 3a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ul.Za Dworcem 3a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI:

1. SWIZ z załącznikami [PDF] – pobierz
2. Tabela elementów [PDF] – pobierz
3. Zgłoszenie robót [PDF] – pobierz
4. Mapa lokalizacyjna [PDF] – pobierz