Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                                                                                         Złotów, dn. 20.06.2016r.Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

                                                              ul. Za Dworcem 3A

                                                                 77 – 400  Złotów


II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:


Przebudowa drogi powiatowej nr 1007P

Okonek - Łomczewo


przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę złożoną przez:


                                                             SKANSKA S.A.

                                                       ul. Gen. J. Zajączka 9

                                                           01-119 Warszawa

                                 Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Bydgoszczy

                                                           ul. Towarowa 36

                                                          85-746 BydgoszczIII. Uzasadnienie wyboru:


  Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena i czas gwarancji” .

Cena oferty – 329 025,00 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 90,00 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 10,00 pkt.

RAZEM = 100,00 pkt.


IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęło pięć ofert:


OFERTA 1.


POL – DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie


Cena oferty – 367 155,00 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 80,65 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 10,00 pkt.

RAZEM = 90,65 pkt.


OFERTA 2.


Przedsiębiorstwo PROJ-BUD

Spółka z o.o. spółka komandytowa

ul. T. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz


Cena oferty – 512 910,00 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 57,73 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 10,00 pkt.

RAZEM = 67,73 pkt.


    OFERTA 3.


P.U.H. REDON Andrzej Trudziński

ul. Karnowska 3

89-100 Nakło nad Notecią


   Cena oferty – 361 620,00 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 81,89 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 10,00 pkt.

RAZEM = 91,89 pkt.


OFERTA 4.


SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-119 Warszawa

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Bydgoszczy

ul. Towarowa 36

85-746 Bydgoszcz


Cena oferty – 329 025,00 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 90,00 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 10,00 pkt.

RAZEM = 100,00 pkt.


OFERTA 5.


Roboty Drogowo-Budowlane

Jacek Karpiński

Ul. Norwida 9

77-400 Złotów


Cena oferty – 460 020,00 zł (brutto ), czas gwarancji – 60 miesięcy.

- ocena w kryterium „ cena ”- 64,37 pkt.

- ocena w kryterium „ czas gwarancji ” – 10,00 pkt.

RAZEM = 74,37 pkt.


Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 4, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganych przez Zamawiającego kryteriach.

Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.