Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu


                            Złotów, dn. 03.09.2010r.        
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie            
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
tel.(067) 263 34 84, fax 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03.09.2010 r.
Nr ogłoszenia: 277330-2010

1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce – Jastrowie

na odcinku Brzeźnica - Jastrowie

2.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia (kierownik budowy z pełnymi uprawnieniami, którego staż pracy wynosi minimum 7 lat oraz mistrz z uprawnieniami drogowymi, którego staż pracy wynosi minimum 5 lat);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6) wytwórnia mas bitumicznych powinna być usytuowana w takiej odległości od placu budowy aby transport masy nie był dłuższy niż 2 godziny (max 70 km);
7) udzielą pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 3 lat, od daty odbioru końcowego;
8) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.
Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

3.    Miejsce realizacji: droga powiatowa nr 1013P
4.    Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2010 r.
5.    Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
6.    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
7.    Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.
8.    Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9.    Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10.  Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
11.  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12.  Termin związania z ofertą: 30 dni.
13.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena  - 100%
14.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  odbierać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 103, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.
15.    Termin składania ofert upływa dnia: 20.09.2010 r. o godz. 10:00    
16.    Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 104. Koperta powinna być podpisana: Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce – Jastrowie na odcinku Brzeźnica - Jastrowie
17.    Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dariusz Kurcin – kierownik działu Budowy, Nadzoru i Zamówień Publicznych, telefon  (067)2633484,85
18.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, I piętro, pokój 105 w dniu 20.09.2010 r., godz. 10:05    

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]

2. Formularz oferty – załącznik nr 1 [pdf]

3. Tabela elementów – załącznik nr 2 [pdf]

4. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3 [pdf]

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 [pdf]

6. Projekt umowy – załącznik nr 5 [pdf]

7. Oświadczenie – załącznik nr 6 [pdf]