Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                     Złotów, dn.   21.12.2016r.


Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg  w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 ) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.:

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 ) wybrano ofertę dla części I złożoną przez:


STACJA PALIW STELMACH S.J.

ul. Kolejowa 11

77-400 Złotów

dla części II


STACJA BENZYNOWA-GASTRONOMIA

Tadeusz Ostromecki

64-915 Jastrowie ul. Kruczkowskiego 18


III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena i udzielony rabat przy zakupie 1 litra”


IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wpłynęła jedna oferta dla części I

  1. STACJA PALIW STELMACH S.J.

ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów

ocena w kryterium:

cena – 60,00 pkt.

udzielony rabat przy zakupie 1 litra paliwa – 40.00 pkt.

Ogółem – 100,00 pkt


Wpłynęła jedna oferta dla części II

  1. STACJA BENZYNOWA-GASTRONOMIA

Tadeusz Ostromecki

64-915 Jastrowie ul. Kruczkowskiego 18

ocena w kryterium:

cena – 60,00 pkt.

udzielony rabat przy zakupie 1 litra paliwa – 40.00 pkt.

Ogółem – 100,00 pkt


Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć, zgodnie z art. 94 ust 2 pkt  1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

INFORMACJA – ZAWIADOMIENIE


Dotyczy:

Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na :

„ Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie „

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 365449-2016 z dnia 13.12.2016r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami w Dz. U. z 2016r. poz. 1020 ) – dalej ustawa Pzp,  Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, informacje wynikające z treści złożonych ofert:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości – 426 835,00 zł brutto
  2. Przed upływem terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy


Cena

Upust na 1l paliwa

Termin wykonania

1

STACJA BENZYNOWAGASTRONOMIA

Tadeusz Ostromecki

ul. Kruczkowskiego 18

64-915 Jastrowie


130 450,00 zł

0,12 gr. – 2,5%

01.01.2017r. –

31.12.2017r.

2

STACJA PALIW STELMACH S.J.

ul. Kolejowa 11

77-400 Złotów


284 970,00 zł

0,12 gr. – 2,5%

01.01.2017r. –

31.12.2017r.


Otwarcie ofert dokonano po uprzednim sprawdzeniu, że opakowanie oferty nie zostało naruszone.