Przetargi

Og這szenie o zam闚ieniuOg這szenie nr 509507-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie: Przebudowa drogi powiatowej 1037P Ma造 Buczek Wielki Buczek na odcinku 2000 mb


OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi頊kowe
Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego
Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze rodk闚 Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam闚ienie mog ubiega si wy章cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno, lub dzia豉lno ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠鉍ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wskanik zatrudnienia os鏏 nale蕨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj鉍y
Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj鉍y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj鉍y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj鉍ych
Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj鉍ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj鉍ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj鉍ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj鉍e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie, krajowy numer identyfikacyjny 57079819500000, ul. ul. Za Dworcem  , 77400   Z這t闚, woj. wielkopolskie, pa雟two Polska, tel. 067 2633483 do 85, e-mail powiatowy.zarzad.drog@neostrada.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pzd-zlotow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz鉅ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa
I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi頊k闚 mi璠zy zamawiaj鉍ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj鉍ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj鉍ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj鉍y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj鉍ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj鉍ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezporedni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Tak
www.pzd-zlotow.pl

Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia
Tak
www.pzd-zlotow.pl

Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
forma pisemna
Adres:
Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a 77-400 Z這t闚

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz鉅ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezporedni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Przebudowa drogi powiatowej 1037P Ma造 Buczek Wielki Buczek na odcinku 2000 mb
Numer referencyjny:
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwoci sk豉dania ofert czciowych
Zam闚ienie podzielone jest na czci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
Zamawiaj鉍y zastrzega sobie prawo do udzielenia 章cznie nast瘼uj鉍ych czci lub grup czci:

Maksymalna liczba czci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko, zakres, rodzaj i ilo dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okrelenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1037P Ma造 Buczek Wielki Buczek na odcinku 2000 mb i szerokoci 5 m ( kilometra 2+590 4+590 km ) Przebudowa polega b璠zie na wykonaniu: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaltow nawierzchni jezdni 10000 m2;wykonaniu warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zag瘰zczeniu - 10000 m2

II.5) G堯wny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto zam闚ienia (je瞠li zamawiaj鉍y podaje informacje o wartoci zam闚ienia):
Warto bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto w ca造m okresie obowi頊ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okrelenie przedmiotu, wielkoci lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia: lub zako鎍zenia: 2017-08-01 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrelonej dzia豉lnoci zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okrelenie warunk闚: Zamawiaj鉍y nie precyzuje w tym zakresie szczeg鏊nych wymaga.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okrelenie warunk闚: Zamawiaj鉍y nie precyzuje w tym zakresie szczeg鏊nych wymaga.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno techniczna lub zawodowa
Okrelenie warunk闚: Okrelenie warunk闚: W zakresie zdolnoci technicznej Wykonawca winien dysponowa sprz皻em i rodkami transportu wymienionymi poni瞠j: sprz皻 do mechanicznego rozk豉dania mieszanki bitumicznej jedna uk豉darka mas bitumicznych wyposa穎na w sterownik elektroniczny oraz desk wibracyjn lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1;skrapiarka lepiszcza wyposa穎na w urz鉅zenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, kt鏎e zapewniaj r闚nomierne roz這瞠nie lepiszcza w kierunku pod逝積ym i poprzecznym lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1; walec ogumiony lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1;walec stalowy samojezdny lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1;samoch鏚 samowy豉dowczy z przykryciem lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1;szczotka mechaniczna lub sprz皻 r闚nowa積y szt. 1;koparka lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1;samoch鏚 wywrotka lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1;p造ta wibracyjna lub ubijak mechaniczny lub sprz皻 r闚nowa積y szt.1 W zakresie zdolnoci zawodowej:dowiadczenie zawodowe:wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lnoci jest kr鏒szy w tym okresie, co najmniej jednego zam闚ienia obejmuj鉍ego swoim zakresem budow, przebudow lub rozbudow drogi o nawierzchni asfaltowej o wartoci rob鏒 nie mniejszej ni 300 000,00 z brutto. kwalifikacje zawodowe:Kierownik budowy jedna osoba posiadaj鉍a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci drogowej lub inne uprawnienia umo磧iwiaj鉍e wykonywanie tych samych czynnoci, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym uprawniaj uprawnienia budowlane w tej specjalnoci. Zamawiaj鉍y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj鉍ych czynnoci przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych os鏏:
Zamawiaj鉍y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj鉍ych czynnoci przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okrelone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj鉍y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj鉍y przewiduje nast瘼uj鉍e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OWIADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
Owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
Owiadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania: zawiadczenia w豉ciwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj鉍ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉ceniem podatk闚, wystawionego nie wczeniej ni 3 miesi鉍e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj鉍ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉ciwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積oci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊noci uzyska przewidziane prawem pozwolenie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tnoci lub wstrzymanie w ca這ci wykonania decyzji w豉ciwego organu, zawiadczenie w豉ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj鉍ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeniej ni 3 miesi鉍e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj鉍ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉ciwym organem w sprawie sp豉t tych nale積oci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊noci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tnoci lub wstrzymanie w ca這ci wykonania decyzji w豉ciwego organu, odpisu z w豉ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lnoci gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, owiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne, owiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s鉅u skazuj鉍ego za wykroczenie na kar ograniczenia wolnoci lub grzywny w zakresie okrelonym przez zamawiaj鉍ego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, owiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi頊k闚 wynikaj鉍ych z przepis闚 prawa pracy, prawa ochrony rodowiska lub przepis闚 o zabezpieczeniu spo貫cznym w zakresie okrelonym przez zamawiaj鉍ego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wczeniej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lnoci jest kr鏒szy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoci, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za章czeniem dowod闚 okrelaj鉍ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊noci informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b鉅 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊noci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, dowiadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynnoci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykaz urz鉅ze technicznych, o kt鏎ych mowa w V pkt. 1.3.1. SIWZ, dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wype軟iony formularz ofertowy i kosztorys ofertowy,dow鏚 wniesienia wadium,zobowi頊anie lub inne dokumenty podmiot闚 oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia, owiadczenia wykonawcy stanowi鉍e wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 nie podlega wykluczeniu i spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj鉍y 蕨da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium 1. Zamawiaj鉍y 蕨da wniesienia przez Wykonawc wadium w wysokoci 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych ). 2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert, tj. do 31.05.2017 roku do godziny 10.00.3. Wadium mo瞠 by wnoszone w formach okrelonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. 4. Wadium w pieni鉅zu nale篡 wp豉ci na nast瘼uj鉍y rachunek bankowy Zamawiaj鉍ego: Powiatowy Zarz鉅 Dr鏬 w Z這towie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Z這t闚 Nr rachunku 43 8941 0006 0022 5735 2000 0020. 5. Dokument stanowi鉍y dow鏚 powiadczenia o wniesieniu wadium powinien zawiera tytu wp豉ty: Wadium - przetarg na przebudow drogi powiatowej nr 1029P w miejscowoci Stare Dzierz嘀no na odcinku 650 mb. 6. Dokument stanowi鉍y powiadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien do章czy do oferty.7. Wadium wniesione w pieni鉅zu Zamawiaj鉍y przechowuje na rachunku bankowym.8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zam闚ie publicznych

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:
Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do章czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do章czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
Nie
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz鉍e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
Nie
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz鉅zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych wartoci b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikaj鉍e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz鉍e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysokoci post雷ie):
Informacje dotycz鉍e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi頊a i specyfikacji technicznych w zakresie po章cze:
Wymagania dotycz鉍e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post雷ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okrs gwarancji
40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj鉍ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoci nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi頊ania stanowi鉍e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj鉍y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi頊a: Nie
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj鉍e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj鉍ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz鉍e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz鉅ze informatycznych:
Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrelenie minimalnych wysokoci post雷ie:
Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post雷ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz鉍e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa mo瞠 ulec zmianie w przypadku zaistnienia ni瞠j wymienionych okolicznoci: 1zmiana adresu/siedziby Zamawiaj鉍ego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych;2opnienie w przekazaniu terenu rob鏒;3przed逝瞠nie procedury w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego;4.opnienie spowodowane uwarunkowaniami spo貫cznymi (protesty, listy, petycje, itp.);5.koniecznoci prowadzenia uzgodnie z w豉cicielami urz鉅ze obcych w豉cicielami oraz w豉cicielami nieruchomoci;6.wyst雷ienie warunk闚 geotechnicznych, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili udzielenia zam闚ienia;7.zmiany stanu prawnego;8.wyst雷ienie niesprzyjaj鉍ych warunk闚 atmosferycznych;9.wyst雷ienia wykopalisk, niewybuch闚 oraz okolicznoci zwi頊anych z ochron rodowiska uniemo磧iwiaj鉍ych wykonywanie rob鏒;10.dzia豉nia si natury, uznanych za stan kl瘰ki 篡wio這wej;11.wydania polece okrelonych w 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy w przypadkach, gdy skutki tych polece stanowi podstaw do zmiany terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠鉍ych przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;12.zmiana terminu wykonania rob鏒 ze wzgl璠u na konieczno wykonania rob鏒 dodatkowych;13.zmiany technologii wykonywanych rob鏒, zmiany materia堯w oraz wykonania rob鏒 zamiennych. Wy瞠j wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mog mi璠zy innymi rzutowa na zmian terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia lub/i na zmian wynagrodzenia wykonawcy. 2.Zamawiaj鉍y przewiduje mo磧iwo podwy窺zenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia okrelonego w 4 ust. 1 umowy;3.Wykonawcy nie przys逝guj roszczenia z tytu逝 poniesionych koszt闚 zwi頊anych z koniecznoci przed逝瞠nia terminu wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

rodki s逝蕨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2017-05-31 , godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz鉅zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> oferta musi by sporz鉅zona w j瞛yku polskim
IV.6.3) Termin zwi頊ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania rodk闚 pochodz鉍ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj鉍ych zwrotowi rodk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這ci lub czci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li rodki s逝蕨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj鉍y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這ci lub czci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄔCZNIKI:
1.SIWZ [PDF] pobierz
2. Kosztorys ofertowy za. nr 2 [PDF] pobierz
3. Zgoda na wykonanie rob鏒 budowlanych -za. nr 11 [PDF] pobierz
4. Mapa lokalizacyjna -za. nr 12 [PDF] pobierz
5. Szczeg馧owa specyfikacja techniczna -za. nr 13 [PDF] pobierz