Przetargi

Zawiadomienie z otwacia ofert


Złotów, dnia 31.05.2017r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Przebudowa drogi powiatowej 1029P w miejscowości Stare Dzierzążno na odcinku 650 mb

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 509085-N-2017 z dnia 2017-05-16r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami )- dalej ustawa Pzp,

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie: www.pzd-zlotow.pl  informacje wynikające z treści złożonych ofert:

1.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości -  186 000,00 zł brutto.

2.Przed upływem terminu składania ofert złożono następujące oferty: (wpłynęły 2 oferty)


OFERTA I
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 12  88-400 Żnin
cena: 266 233,50 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

OFERTA II
Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Sp. z o.o. S.K.
ul. Kościuszki 27  85-079 Bydgoszcz
cena: 177 089,25 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy