Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                  Złotów, dn.   13.06.2017r.
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
                                                              ul. Za Dworcem 3A
                                                                 77 – 400  Złotów
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:
Przebudowa drogi powiatowej 1029P w miejscowości Stare Dzierzążno na odcinku 650 mb
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.) po dokonaniu badań ofert i oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Sp. z o.o. S.K.
ul. Kościuszki 27  85-079 Bydgoszcz
 za cenę brutto: 177 089,25 zł brutto
 okres gwarancji: 60 miesięcy
III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena i okres gwarancji” .
- ocena w kryterium „ cena ”- 60,00 pkt.
- ocena w kryterium „ okres gwarancji ” – 40,00 pkt.
RAZEM = 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Art. 91 ust. 1 – zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:
Wpłynęły dwie oferty:
OFERTA 1.
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 12  88-400 Żnin
Cena oferty – 266 233,50 zł (brutto ), okres gwarancji – 60 miesięcy.
- ocena w kryterium „ cena ”- 39,91 pkt.
- ocena w kryterium „ okres gwarancji ” – 40,00 pkt.
RAZEM = 79,91 pkt.
OFERTA 2.
Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Sp. z o.o. S.K.
ul. Kościuszki 27  85-079 Bydgoszcz
Cena oferty – 177 089,25 zł (brutto ), okres gwarancji – 60 miesięcy.
- ocena w kryterium „ cena ”- 60,00 pkt.
- ocena w kryterium „ okres gwarancji ” – 40,00 pkt.
RAZEM = 100,00 pkt.
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganych przez Zamawiającego kryteriach.
Umowę o zamówienie publiczne można zawrzeć z zachowaniem terminów zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , lecz nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                                                                                                                  DYREKTOR
                                                                                                          dr Mirosław Jaskólski