Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu


Złotów, dnia 21.10.2010

Powiatowy Zarząd Dróg

77–400 Złotów

ul. Za Dworcem 3a

tel.(067) 2633484, fax 2633485

e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.10.2010 r.

Nr 339958-2010

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2010/2011

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

5)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

6) spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

7) złożą wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty.

Ocena przedstawionych powyżej warunków dokonana zostanie na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

3. Miejsce realizacji: drogi powiatu złotowskiego

4. Termin realizacji zamówienia: sezon zimowy 2010/2011

5. Dopuszcza się składania oferty częściowej (4 części).

6. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

7. Nie dopuszcza się zawierania umowy ramowej.

8. Nie dopuszcza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Nie dopuszcza się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

10. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

11. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

12. Termin zwiazania z ofertą: 30 dni.

13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%

14. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 103, I piętro, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pzd-zlotow.pl.

15. Termin składania ofert upływa dnia: 29.10.2010 r. o godz. 1000

16. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w :Powiatowym Zarządzie

Dróg ul. Za Dworcem 3a; 77-400 Złotów, pokój nr 104 (sekretariat)

Koperta powinna być podpisana: „utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2010/2011”

17. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Czesław Milewski – kierownik Działu Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów, telefon (067)2633483-85

13. Otwarcie ofert nastąpi w: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, pokój nr 105 w dniu 29.10.2010 r godz. 1005

Załączniki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – [pdf]

2. Formularz ofertowy- załącznik nr 1:

3. Wykaz posiadanego sprzętu – załącznik nr 2- [pdf]

4. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 3 – [pdf]

5. Projekt umowy – załącznik nr 4:

6. Oświadczenie o niezaleganiu – załącznik nr 5 – [pdf]

7. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6- [pdf]

8. Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 7 – [pdf]