Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                            Złotów, dnia 28.09.2010 r.                                                             


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej 1013P Nadarzyce – Jastrowie na odcinku Brzeźnica-Jastrowie” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„POL - DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.

ul. Wawelska 106

64-920 Piła

 Cena brutto wybranej oferty wynosi: 3 490 127,20 zł

Słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem zł, 20/100

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.

Wpłynęła jedna oferta.